8 Mart 2013 Cuma

2012 Yılı Kira Vergisi (gmsi) Dönemi Başladı

2012 yılında elde edilen kira gelirleri 1-25/Mart/2013 tarihleri arasında beyan edilecek.

2012 yılında 3.000-tl nin üstünde mesken kira geliri elde edenler beyanname verecekler. Bu istisna yalnızca mesken kira geliri elde edenler içindir. 3.000-tl nin altında kira elde edenlerin beyanname vermelerine gerek yok. Daha önceki yıllarda beyanname veripte 2012 deki gelirleri 3.000-tl nin altında kalanların vergi dairesine dilekçe ile 2012 gelirlerinin 3.000-tl nin altında kaldığını ve bu nedenle beyanname vermeyeceklerini bildirmeleri faydalı olacaktır. Daha önce hiç beyanname vermeyipte 2012 gelirlerininde 3.000-tl nin altında kalanların hiç bir işlem yapmasına gerek yok. 3.000-tl sınırı bir istisna olup bu tutarın üstünde mesken kira geliri elde edenler 3.000.-tl yi gelirlerinden düşeceklerdir.

İşyeri kira geliri elde edenler ise;
Kiracıları stopaj kesintisi yapıyor ise ve 25.000-tl nin üstünde gelirleri var ise beyanname verecekler, altında ise beyanname vermeyecekler. Kiracıları stopaj kesintisi yapmıyor ise 1.290-tl nin üstünde gelir elde edenler beyanname vereceklerdir.
Burada unutulmaması gereken işyerleri kira gelirlerindeki bu sınırlar istisna olmayıp beyanname verme sınırını belirleyen rakamlardır. Yani bu rakamların üstünde elde edenler bu tutarları (25.000 ve 1.290) düşmeyeceklerdir.

Beyanname Vergi Dairesine gidilerek verilebileceği gibi Gelir İdaresi Başkılığına ait  https://intvd.gib.gov.tr/kirabeyan/ adresinden elektronik ortamda da verilebilecektir. Ödeme ise 1.taksit mart sonuna kadar 2. taksit ise temmuz sonuna kadardır.

Mesken kira beyanı vermede dikkat edilecek hususlar.

Öncelikle 2012 yılında elde edilen mesksn kira geliri toplanacaktır. Bu toplam 3.000-tl yi geçiyor ise bu rakamdan 3.000-tl çıkartılacak geriye kalan rakamdan da gider düşülecektir. Gider de düşüldükten sonra bulunan Vergi matrahımızdır. Bu matrah üzerinden ilk 10.000-tl ye %10, 25.000-tl nin 10.000-tl si için %10 geriye kalan 15.000-tl için %20 oranında vergi hesaplanacaktır. Daha fazla vergi matrahı bulunanlar Gelir Vergisi Kanunun 103 maddesinde belirlenen oranlarda vergi ödeyeceklerdir.

Gider olarak iki yöntem vardır.Birincisi kanuni hak olarak %25 oranında sorgusuz sualsiz gider yazılabilir. Ancak hayır ben gerçek giderlerimi yazacağım denirse Gelir Vergisi Kanunu 74.madde de belirtilen giderler gider yazılabilir.

Örnek: 2012 mesken kira geliri  :5.000,00-
                                   İstisna    :3.000,00-
                                   Kalan    :2.000,00-
                 Götürü Gider %25  :500,00-
                                 Matrah    :1.500,00-
                           %15 Vergi    : 225,0026 Şubat 2013 Salı

10 NUMARA YAĞ'I FRENLEYEN YENİ ÖTV I SAYILI LİSTE UYGULAMASI

Bilindiği üzere 25 seri nolu ÖTV Tebliği ile ÖTV I sayılı liste uygulaması tamamen değişmiştir. Uygulamanın ayrıntısına değinmeden kısa bir özet verelim. Daha önceki uygulamada baz yağı veya solventi ilk alımda indirimli veya tecilli olarak alırken, yeni uygulamada mal alımında verginin tamamı ödenip, daha sonra belli şartlar dahilinde vergi iadesi alınmaktadır. Bu yeni uygulama nasıl olacaktır.

1-I Sayılı Liste Dışı Üretim Yapanlar

I sayılı liste dışı üretim yapanlar; bazyağı veya solventi normal liste fiyatından alacak ve liste dışı üretimi gerçekleştireceklerdir. Üretim gerçekleştikten sonra 25 seri nolu ÖTV genel tebliğinde belirtilen belgeler ile birlikte vergi dairesine başvurarak 2012/3792 sayılı kararnamede belirtilen oranın liste fiyatına oranlaması sonucu çıkan rakam ile liste fiyatı farkını iade alacaklardır. Örneğin İthalatçı imalatçı (C), (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan baz yağı ithal ederek, 10/10/2012 tarihinde (I) sayılı liste dışında yer alan mürekkep imalatında süresinde kullanmıştır. Bu durumda imalatçı (C), imalatta kullandığı mal için ilgili vergilendirme döneminde yürürlükteki vergi tutarı olan 1,3007 TL/kg'yi beyan ederek ödeyecek, ödediği bu vergi ile Kararnamenin 1 inci maddesinde gösterilen oran olan  % 28,5 ile çarpılması sonucu hesaplanan 0,3706 TL/kg vergi tutarı arasındaki farkı (1,3007-0,3706=0,9301 TL/kg) iade talep edebilecektir. (http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028) Bu işlemde hammadde alımından 12 ay içinde üretim yapmak zorunludur. Aksi takdirde iade talep edilemeyecektir.

Şunu belirtmek gerekir ki madeni yağ veya madeni yağ türevi bir üretim yapanlar hiç bir suretle iade alamayacaklardır. Örneğin Akışkanlık Düzenleyici Müstahzar üretenler iade alamayacaklardır.

2-I Sayılı Listenin B Cetvelinde Kayıtlı Ürünlerden Mamül Üretenler

(I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların; ÖTV mükellefleri tarafından aynı cetveldeki vergi tutarı daha düşük malların imalinde kullanılmak üzere imalatçılara tesliminde, diğer alıcılara teslimlerde olduğu gibi, bu malların birimi itibariyle Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan yürürlükteki vergi tutarları üzerinden vergi beyan edilerek ödenecektir.

İmalatçıların (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malları, aynı cetveldeki vergi tutarı daha düşük malların imalinde kullanmaları halinde, iadesini talep edebilecekleri vergi tutarı; bu mallar için ödenen vergi tutarları ile bu mallardan imal edilen mallar için beyan edilerek ödenen vergi tutarları arasındaki fark tutardır.

Örnek: İmalatçı (B), 10/10/2012 tarihinde yürürlükteki vergi tutarı olan 2,2985 TL/kg'yi ödeyerek ÖTV mükellefi (A)'dan satın aldığı (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan solvent türlerinden white spirit isimli malı, aynı cetvelde yer alan ticari ismi tiner olan malın imalatında süresinde kullanmıştır. Bu durumda imalatçı (B), imalatta kullandığı mal için ÖTV mükellefi (A) tarafından beyan edilerek ödenen 2,2985 TL/kg vergi ile kendisinin imal ettiği tiner için ilgili vergilendirme döneminde beyan ederek ödediği 0,7390 TL/kg arasındaki farkı (2,2985-0,7390=1,5595 TL/kg) iade talep edebilecektir.

Bu işlemde hammadde alımından 12 ay içinde üretim yapmak zorunludur. Aksi takdirde iade talep edilemeyecektir.Şunu belirtmek gerekir ki madeni yağ veya madeni yağ türevi bir üretim yapanlar hiç bir suretle iade alamayacaklardır

3-Baz Yağlardan İhraca Konu Madeni Yağ ve Müstahsar İmal Edilmesi

Baz Yağ Satanlar;Kararnamenin eki Kararın 3 üncü maddesinde G.T.İ.P. numaraları ile yer alan (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki baz yağların; yine aynı maddede G.T.İ.P. numaraları yazılı malların imalinde kullanılarak, imal edilen malların Özel Tüketim Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca ihraç edilmesi veya 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca teslim edilmesi amaçlarıyla satın alınmasına yönelik teslimlerinde; diğer alıcılara teslimlerde olduğu gibi, ÖTV mükellefleri tarafından yürürlükteki vergi tutarları üzerinden vergi beyan edilerek ödenecektir.

Listeye Dahil Madeni Yağ veya Müstahsar Üretimi, İhracı ve ÖTV iadesi;Bu uygulama kapsamında kullanılmak üzere ÖTV mükelleflerinden satın alınan baz yağların satın alma tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde imalatta kullanılması ve imal edilen malların aynı süre içerisinde Özel Tüketim Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca ihraç edilmesi veya 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca yapılan teslimlerde Kanunun bu maddesinde belirtilen sürede malın ihraç edilmesi şarttır.


Bu uygulama kapsamında iadesi talep edilebilecek vergi tutarı; baz yağların ödenen vergi tutarı ile söz konusu Kararnamenin eki Kararın 3 üncü maddesinde belirlenen tutar (0,0500 TL/Kilogram) arasındaki fark tutardır.

Örnek: İmalatçı (B), 10/10/2012 tarihinde yürürlükteki vergi tutarı olan 1,3007 TL/kg'yi ödeyerek ÖTV mükellefi (A)'dan satın aldığı (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan baz yağ isimli malı, aynı cetvelde yer alan ve Kararnamenin 3 üncü maddesinde G.T.İ.P. numaraları belirtilen yağlama müstahzarı isimli mallardan birinin imalatında süresinde kullanarak, imal ettiği bu malı aynı süre içerisinde ihraç edilmek üzere ihracatçı (C)'ye teslim etmiş ve ihracat süresinde gerçekleşmiştir. Bu durumda imalatçı (B), imalatta kullandığı baz yağ için ÖTV mükellefi (A) tarafından beyan edilerek ödenen 1,3007 TL/kg vergi tutarı ile Kararnamede belirtilen indirimli vergi tutarı olan 0,0500 TL/kg arasındaki farkı (1,3007-0,0500=1,2507 TL/kg) iade talep edebilecektir.

Burada madeni yağ ve müstahsar üreticilerine diğer uygulamaların aksine ÖTV iadesi bulunmaktadır.